Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.skleplogopedy.pl

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu dokonywania zakupów, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u  nas produktów.

 

Pamiętaj, proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać żadnych praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

 

Dane identyfikujące Sprzedawcę

 

Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.skleplogopedy.pl prowadzony jest przez KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń.

 

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 534842672 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt info@skleplogopedy.pl

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy;
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
 4. Formularz rejestracji – Usługa elektroniczna umożliwiająca założenia Konta
  w Sklepie;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Klient może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 7. Przedsiębiorca – Klient, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawi o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 10. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, będący przedmiotem Umowy o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą (umowy sprzedaży);
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 12. Sklep Internetowy– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną skleplogopedy.pl;
 13. Sprzedawca– KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń;
 14. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone w Sklepie po dokonaniu procedury rejestracji przez Klienta;
 15. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
 16. Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.skleplogopedy.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 20. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 13 stycznia 2022 r.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane
  z korzystaniem ze sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.skleplogopedy.pl, oraz zasady zawierania Umów o dostarczenie Produktów za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym www.skleplogopedy.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa
  w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy o dostarczenie Produktu zawieranej z Klientem.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy
  o dostarczenie Produktu.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy
  o dostarczenie Produktu, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

 • 2

Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję
  i płacę”.
 2. Klient może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto w Sklepie. Klient może założyć Konto na etapie składania Zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę
 5. Klient składa Zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 6. Po dodaniu Produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie Zamówienia brutto Klient składa Zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności, z którymi Klient powinien uprzednio się zapoznać.
 9. Umowa o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta
  z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 10. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Produktu.
 12. Klient, przesyłając do Sprzedawcy Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy
  o dostarczenie zamawianych produktów ze Sprzedawcą, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia.
 13. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 14. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 15. W terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sprzedawca prześle na adres email podany przez Klienta:
 16. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia wskazanego
  w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej.
 17. potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
 18. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 19. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), to nie dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę.
 20. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
 21. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.
 22. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronie Sklepu Internetowego oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 23. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym
  z wybranego sposobu dostawy.
 24. Sprzedawca zastrzega, że realizacja Zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia ze Sprzedawcą zasad i warunków dostawy.
 25. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Przyjmowanie Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
  w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców.

 

 

 • 3

Łączna cena za dostarczenie produktu oraz akceptowalne sposoby płatności

 1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego wskaże inaczej.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalna jest płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sprzedawcę – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Możliwe są następujące sposoby wykonania płatności:
 4. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, M Bank, numer rachunku: 14114020040000360281911305;
 5. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paynow.pl;
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 • 4

Zamówienie w trybie pre-order

 1. W stosunku do wybranych Produktów Sprzedający może umożliwić złożenie Zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży).
 2. Opcja Zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego Produktów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego Produktu.
 3. Produkty dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której Produkt stanie się dostępny.
 4. Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery Produktu lub ponownej dostępności Produktu w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze Produktu lub ponownym udostępnieniu Produktu w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
 5. Na 5 dni przed planowaną datą premiery Produktu lub ponownej dostępności Produktu w ofercie Sprzedającego, Sprzedający przypomni Klientowi o złożonym Zamówieniu w formie e-mail jeśli danemu Klientowi przysługuje przesyłka po czasie konkretnej daty premiery lub ponownej dostępności.
 6. W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Klienta będzie obejmowało zarówno Produkty zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Klient może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Klienta o podziale Zamówienia, Klient pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
 7. Do Zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

 • 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta Klienta, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów
  o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 4. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://skleplogopedy.pl/polityka-prywatnosci/;
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać
  z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 7. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą
  o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

 

 • 6

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 2. umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 3. umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
 4. umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.
 5. umożliwienie Klientowi założenie Konta;
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie
  z Regulaminem.
 7. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
  z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 10. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 11. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 12. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

 

 

 • 7

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 

 • 8

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
  i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
  W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu
  z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 9

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
 2. pisemnie na adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
 3. drogą korespondencji e-mail na adres: info@skleplogopedy.pl
 4. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
 5. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 6. żądania Klienta,
 7. danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Klientowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

 • 10

Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji – Odpowiedzialność za wady

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 2. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy
  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna:
 6. pisemnie na adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
 7. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@skleplogopedy.pl
 8. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
 10. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
 11. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 12. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,
 13. danych kontaktowych składającego reklamację.
 14. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 15. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 16. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe,  Klientowi zostanie zwrócona równowartość ceny towaru lub zaoferowany inny Produkt dostępny w sklepie.
 17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość kosztów wysyłki Produktu.
 18. Reklamowany Produkt wysyłany na koszt Sprzedawcy nie jest przyjmowany, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 19. Więcej informacji na temat praw Klienta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

 • 11

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy o dostarczenie produktu

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien sprawdzić czy opakowanie Produktu nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas transportu. W wypadku uszkodzonej paczki nie należy przyjmować przesyłki, sporządzić protokół z kurierem, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą. Jest to bezwzględny warunek uwzględnienia roszczeń z tytułu uszkodzenia danej przesyłki lub jej utraty.
 7. Produkt który jest zwracany nie może nosić śladów użytkowania, a co za tym idzie jego stan musi być niezmieniony. Opakowanie wykorzystane do zwrotu Produktu musi chronić Produkt przed jakimkolwiek zniszczeniem.
 8. Sprzedawca, po zatwierdzeniu, że Produkt jest w stanie nienaruszonym
  i poinformowaniu o swojej decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta na adres e-mail, zwróci Klientowi kwotę zakupu Produktu wraz kosztami najtańszej opcji dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania przez przesyłki.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 11. pisemnie na adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
 12. drogą korespondencji e-mail na adres: info@skleplogopedy.pl
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 14. Oświadczenie może być złożone na stronie internetowej Sprzedawcy.
 15. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 • 13

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy
  o dostarczenie Produktu lub Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog otwarty):
 5. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 6. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 7. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 8. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
 9. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 10. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
 11. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 12. przeciwdziałanie nadużyciom;
 13. zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 14. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 15. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 16. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta
  i Sprzedawcę Umów o dostarczenie Produktów przed zmianą Regulaminu.
 17. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
 18. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.skleplogopedy.pl stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedawcy. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Dozwolone jest jedynie skopiowanie treści na użytek osobisty.
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Sprzedawcy.
 20. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 21. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 23. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://skleplogopedy.pl/regulamin, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt  ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

 

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

 

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________        Podpis: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

 

 

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________                  Podpis: _____________